จบมามีงานรองรับ-นักออกแบบเว็บไซต์-ผู้ดูแลระบบ-บริหารธุรกิจ-ธุรกิจดิจทัล

จบที่นี่มีงานทำ

งานเกี่ยวกับสาขา ธุรกิจดิจิทัล

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ ดังนี้

10 อาชีพเงินเดือนดี ธุรกิจดิจิทัล

ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-คณะบริหารธุรกิจ-มหาวิทยาลัยรังสิต

Business Intelligence Developer
(นักพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ)

เงินเดือน : 55,000 – 75,000 บาท/เดือน

ธุรกิจดิจิทัล-มหาวิทยาลัยรังสิต-บริหารธุรกิจ

Business Analyst
(นักวิเคราะห์ธุรกิจ)

เงินเดือน : 50,000 – 70,000 บาท/เดือน

ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-มหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนไหนดี

 CRM Consultant
(ผู้ดูแลลูกค้าและให้คำปรึกษา)

เงินเดือน : 35,000-60,000 บาท


ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-มหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนต่อไหนดี

Pre-Sales Consultant
(ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านซอฟแวร์)

เงินเดือน : 35,000-60,000 บาท/เดือน

ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-มหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนคอม

System Analyst

(นักวิเคราะห์ระบบ)

เงินเดือน : 35,000-50,000 บาท/เดือน

ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-ม.รังสิต-มหาวิทยาลัยรังสิต

Digital Marketing 
(การตลาดดิจิทัล)

เงินเดือน : 35,000-50,000 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยรังสิต-ม.รังสิต-ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ

Helpdesk / IT Support
(ฝ่ายสนับสนุนด้าน IT) 

เงินเดือน : 30,000 – 45,000 บาท/เดือน

ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-มหาวิทยาลัยรังสิต-ม.รังสิต

Software Tester
(ผู้ทดสอบซอฟต์แวร์)

เงินเดือน : 30,000 – 45,000 บาท/เดือน

ธุรกิจดิจิทัล-มหาวิทยาลัยรังสิต-ม.รังสิต

Software Engineer
(นักพัฒนาซอฟแวร์)

เงินเดือน : 20,000-40,000 บาท/เดือน

ธุรกิจดิจิทัล-มหาวิทยาลัยรังสิต-ม.รังสิต-บริหารธุรกิจ

Web designer
(นักออกแบบเว็บไซต์)

เงินเดือน : 15,000 - 35,000 บาท/เดือน

***อ้างอิง: https://www.beartai.com***
2018

11 สายงานหลักธุรกิจดิจิทัล

ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-มหาลัยเอกชน-นักออกแบบ-ออกแบบเว็บไซต์-ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ มาใช้สร้างหรือกำหนดลำดับขั้นตอนของการนำเสนอรวมทั้งกำหนดประเภทและแบบของ การเขียนโปรแกรมในการนำเสนอในเว็บไซต์ การจัดวางเนื้อหาและการเชื่อมสู่รายละเอียดในแต่ละรายการที่ต้องการนำเสนอ (Sitemap) และโครงร่าง (Outline) ของเว็บไซต์

 

ผู้บริหารธุรกิจ-นักออกแบบเว็บไซต์-ผู้ดูแลระบบ-ธุรกิจดิจิทัล

นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์

ปัจจุบันเว็บมาสเตอร์ทั่วโลกนิยมศึกษาพื้นฐาน HTML ประยุกต์กับการตกแต่งหน้าเว็บให้สวยงามด้วย CSS รวมถึงตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรมต่างๆ เพิ่มลูกเล่นด้วย Javascript (Jquery AJAX etc.) จากนั้นจึงเลือกไปศึกษาการเขียนโปรแกรมบนฝั่ง server ด้วย PHP และติดต่อฐานข้อมูลด้วย MySQL ดังภาพ


นักออกแบบเว็บไซต์-ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์-บริหารธุรกิจ-ผู้ออกแบบโปรแกรม

นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล

ในยุคดิจิทัล นักธุรกิจและผู้บริโภคแสนจะใกล้ชิดกันมาก โดยการสื่อสาร การขาย หรือการตลาดผ่านออนไลน์ และมีโซเชียลเป็นตัวเชื่อมต่อการค้าขาย ซึ่งในยุคดิจิทัลเราไม่สามารถ “นำไข่มาแลกข้าว” หรือ “นำเสื้อผ้ามาแลกข้าว” ได้อีกต่อไปโลยีหรือไอทีต่างๆ มาเป็นเครื่องมือ ในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมตามการเวลา เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจ 

ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-มหาลัยเอกชน-นักออกแบบ-ออกแบบเว็บไซต์-ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

นักวางแผนกลยุทย์การตลาดดิจิทัล

ทำหน้าที่วิเคราะห์ภาพรวมทั้งภายในและภายนอก องค์ประกอบและปัจจัยตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การวิเคราะห์ลูกค้า มองให้ออกว่า ลูกค้าคิดอะไร ลูกค้ามีวิธีคิดอย่างไร ลูกค้าอยากได้อไร จากนั้น ค่อยขยายไปที่กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารธุรกิจ-นักออกแบบเว็บไซต์-ผู้ดูแลระบบ-ธุรกิจดิจิทัล

นักการตลาดออนไลน์

นักการตลาดในระดับต้นต้องสั่งสมเรียนรู้ประสบการณ์ในหน้าที่ต่างๆ ซึ่งต้องรู้และเข้าใจธรรมชาติของตลาดอุปโภคและบริโภค แล้วยังต้องรู้จักธรรมชาติผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละตัวขององค์กรต้องมีความคิดในการผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรม

นักออกแบบเว็บไซต์-ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์-บริหารธุรกิจ-ผู้ออกแบบโปรแกรม

นักสื่อสารการตลาดออนไลน์

การสื่อสารการตลาด คือการนำการสื่อสาร และการตลาดมาร่วมกัน ทำให้มีรูปแบบเป็นกระบวนการที่ผสมผสานกันระหว่างกระบวนการสื่อสาร แลกระบวนการทางการตลาดไว้ด้วยกันอย่างลงตัวโดย

การตลาดออนไลน์-สื่อออนไลน์-ผู้บริหารระบบ-บริหารธุรกิจ-ธุรกิจดิจทัล-คอมพิวเตอร์

เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการด้าน IT

บุคคลที่จัดตั้งธุรกิจเป็นของตัวเอง เพื่อแสวงหาผลกำไรและความเติบโต มุ่งหาความต้องการของตลาดเพื่อสนองความต้องการ

บริหารธุรกิจ-ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์-เขียนโปรแกรม-ออกแบบเว็บไซต์

เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่ (Start up)

ผู้ที่คิดริเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเอง มีการวางแผนดำเนินงาน ดำเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง มุ่งหาความต้องการของตลาดเพื่อสนองความต้องการ

ผู้ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์-บริหารธุรกิจ-ธุรกิจดิจทัล-ออกแบบเว็บไซต์

ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร

บริหารจัดการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร และดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ ตรวจสอบใช้งานของระบบเครือข่ายพนักงาน ติดตั้งโปรแกรม และป้องกันผู้บุกรุกไม่ให้ผู้บุกรุกระบบเครือข่ายเข้ามา

การตลาดออนไลน์-สื่อออนไลน์-ผู้บริหารระบบ-บริหารธุรกิจ-ธุรกิจดิจทัล-คอมพิวเตอร์

ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล 

บุคคลที่จัดตั้งธุรกิจเป็นของตัวเอง เพื่อแสวงหาผลกำไรและความเติบโต มุ่งหาความต้องการของตลาดเพื่อสนองความต้องการ

บริหารธุรกิจ-ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์-เขียนโปรแกรม-ออกแบบเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล

ผู้ที่คิดริเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเอง มีการวางแผนดำเนินงาน ดำเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง มุ่งหาความต้องการของตลาดเพื่อสนองความต้องการ

เรียนธุรกิจดิจิทัล

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0991578755

Website Builder Software