รายละเอียดของหลักสูตร
สาขา ธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา ธุรกิจดิจิทัล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะบริหารธุรกิจ 

รหัสและชื่อหลักสูตร

เขียนโปรแกรม-หลักสูตร-การเรียนการสอน-หน่วยกิต-บริหารธุรกิจ-ธุรกิจดิจทัล

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Digital Business

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Digital Business)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. ( ธุรกิจดิจิทัล )
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Digital Business) 

ธุรกิจดิจทัล-หลักสูตร-บริหารธุรกิจ-การเรียนการสอน-มหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนต่อที่ไหนดี-เขียนโปรแกรม-ออกแบบเว็บไซต์

หลักสูตร ธุรกิจดิจิทัล

วิชาเอก (ถ้ามี)
    -ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    -จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

“84 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์”

๏ รูปแบบ - หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

๏ ประเภทของหลักสูตร - หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

๏ ประเภทของหลักสูตร - หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

๏ การรับเข้าศึกษา -
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้

๏ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น - เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

๏ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา - ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

๏ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจดิจทัล จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพดังนี้
- นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์
- นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์
- นักพัฒนา ธุรกิจดิจิทัล
- นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
- นักการตลาดออนไลน์
- นักสื่อสารการตลาดออนไลน์
- เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่ (Start up)
- เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการด้าน IT
- ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร
- ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล
- เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล

ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. นายณัฏฐยศ สุริยเสนีย์

2. นายณัฐธงชัย ตรีทวีวงศ์กุล

3. นายอภิราม ทัฬหวิรุฬห์วงศ์

4. นางสนธาภรณ์ จิตสมบูรณ์มิตร

5. นางสาวปาจรีย์ เหลี่ยงประดิษฐ์

6. นางเบญจา สันติธนานนท์

7. นายพิษณุ สมบูรณ์

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

เป้าหมายของสาขา ธุรกิจดิจิทัล

สาขา ธุรกิจดิจิทัล สาขาใหม่ เน้นการศึกษาที่ลงมือปฏิบัติจริงนักศึกษาจบแล้วสามารถทำงานได้เลยทันที
และสามารถเป็น Startup ได้ด้วย

ปีที่ รายละเอียด
ปีที่
4
เมื่อสิ้นสุดการเรียนในปีการศึกษาที่ 4 นักศึกษา ต้องมีทักษะในการนำเสนอ มีภาวะผู้นำและสามารถทำงาน
กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการแก้ไขธุรกิจดิจิทัลโดยใช้ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างเหมาะสม
ปีที่ 3เมื่อสิ้นสุดการเรียนในปีการศึกษาที่ 3 นักศึกษา ต้องมีความรู้เชิงลึกในด้านบริหารธุรกิจด้านธุรกิจดิจิทัล
รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และการนำความรู้ไป ประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา
ปีที่ 2เมื่อสิ้นสุดการเรียนในปีการศึกษาที่ 2 นักศึกษา ต้องมีความรู้พื้นฐานของการจัดการ ดิจิทัล เรื่องของการ
สร้างธุรกิจพาณิชย์ดิจิทัล นักศึกษาต้องสามารถวิเคราะห์เชิง ตัวเลขสำหรับปัญหาพื้นฐานทางการจัดการธุรกิจดิจิทัล
ปีที่ 1เมื่อสิ้นสุดการเรียนในปีการศึกษาที่ 1 นักศึกษา ต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ทางด้าน บริหารธุรกิจ
และมีความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของการจัดการธุรกิจดิจิทัลและสร้างสื่อ ประเภทเว็บไซต์ได้จริง
ธุรกิจดิจิทัล 4 ปีเรียนอะไร
ธุรกิจดิจิทัล 4 ปีเรียนอะไร

DBS 4 ปีเรียนอะไรบ้าง

ธุรกิจดิจิทัล 4 ปีเรียนอะไร
Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0991578755

Landing Page Software