รายละเอียดของหลักสูตร
สาขา ธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา ธุรกิจดิจิทัล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะบริหารธุรกิจ 

รหัสและชื่อหลักสูตร

เขียนโปรแกรม-หลักสูตร-การเรียนการสอน-หน่วยกิต-บริหารธุรกิจ-ธุรกิจดิจทัล

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Digital Business

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Digital Business)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. ( ธุรกิจดิจิทัล )
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Digital Business) 

ธุรกิจดิจทัล-หลักสูตร-บริหารธุรกิจ-การเรียนการสอน-มหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนต่อที่ไหนดี-เขียนโปรแกรม-ออกแบบเว็บไซต์

หลักสูตร ธุรกิจดิจิทัล

วิชาเอก (ถ้ามี)
    -ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    -จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

“84 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์”

๏ รูปแบบ - หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

๏ ประเภทของหลักสูตร - หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

๏ ประเภทของหลักสูตร - หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

๏ การรับเข้าศึกษา -
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้

๏ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น - เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

๏ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา - ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

๏ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจดิจทัล จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพดังนี้
- นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์
- นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์
- นักพัฒนา ธุรกิจดิจิทัล
- นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
- นักการตลาดออนไลน์
- นักสื่อสารการตลาดออนไลน์
- เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่ (Start up)
- เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการด้าน IT
- ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร
- ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล
- เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล

ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. นายณัฏฐยศ สุริยเสนีย์

2. นายณัฐธงชัย ตรีทวีวงศ์กุล

3. นายอภิราม ทัฬหวิรุฬห์วงศ์

4. นางสนธาภรณ์ จิตสมบูรณ์มิตร

5. นางสาวปาจรีย์ เหลี่ยงประดิษฐ์

6. นางเบญจา สันติธนานนท์

7. นายพิษณุ สมบูรณ์

8. นางสาวลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

เป้าหมายของสาขา ธุรกิจดิจิทัล

สาขา ธุรกิจดิจิทัล สาขาใหม่ เน้นการศึกษาที่ลงมือปฏิบัติจริงนักศึกษาจบแล้วสามารถทำงานได้เลยทันที
และสามารถเป็น Startup ได้ด้วย

ปีที่ รายละเอียด
ปีที่
4
เมื่อสิ้นสุดการเรียนในปีการศึกษาที่ 4 นักศึกษา ต้องมีทักษะในการนำเสนอ มีภาวะผู้นำและสามารถทำงาน
กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการแก้ไขธุรกิจดิจิทัลโดยใช้ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างเหมาะสม
ปีที่ 3เมื่อสิ้นสุดการเรียนในปีการศึกษาที่ 3 นักศึกษา ต้องมีความรู้เชิงลึกในด้านบริหารธุรกิจด้านธุรกิจดิจิทัล
รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และการนำความรู้ไป ประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา
ปีที่ 2เมื่อสิ้นสุดการเรียนในปีการศึกษาที่ 2 นักศึกษา ต้องมีความรู้พื้นฐานของการจัดการ ดิจิทัล เรื่องของการ
สร้างธุรกิจพาณิชย์ดิจิทัล นักศึกษาต้องสามารถวิเคราะห์เชิง ตัวเลขสำหรับปัญหาพื้นฐานทางการจัดการธุรกิจดิจิทัล
ปีที่ 1เมื่อสิ้นสุดการเรียนในปีการศึกษาที่ 1 นักศึกษา ต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ทางด้าน บริหารธุรกิจ
และมีความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของการจัดการธุรกิจดิจิทัลและสร้างสื่อ ประเภทเว็บไซต์ได้จริง
ธุรกิจดิจิทัล 4 ปีเรียนอะไร
ธุรกิจดิจิทัล 4 ปีเรียนอะไร

DBS 4 ปีเรียนอะไรบ้าง

ธุรกิจดิจิทัล 4 ปีเรียนอะไร
Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0817056585

Made with ‌

Drag & Drop Website Builder