รูปภาพของห้องเรียน

ธุรกิจดิจิทัล

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับ
ภาคการศึกษาที่ S/2565

ค่าบำ รุงและอื่น ๆ ประกอบด้วย
  • ค่าบำ รุงการศึกษาภาคฤดูร้อนภาคละ 5,000 บาท
  • ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท
  • ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท
  • ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 500 บาท
  • ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

อัตราค่าเล่าเรียน
คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัล
ตลอดปีการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล
ชั้นปีที่ 166,500
ชั้นปีที่ 268,300
ชั้นปีที่ 379,400
ชั้นปีที่ 469,200
รวม283,400

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

สมัครเรียน Digital Business

“สาขาใหม่มาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0991578755

No Code Website Builder