รูปภาพของห้องเรียน

บุคลากรสาขาธุรกิจดิจิทัล

ธุรกิจดิจิทัล-เขียนโปรแกรม-SEO-บริหารธุรกิจ-ออกแบบเว็บไซต์-การตลาดออนไลน์

อ. ณัฏฐยศ สุริยเสนีย์

อาจารย์หัวหน้าสาขา ธุรกิจดิจิทัล
ห้องพักอาจารณ์ ตึก 2 ชั้น 2 

สำเร็จการศึกษา :
บธ.บ. / ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ / มหาวิทยาลัยรังสิต
M.S. / MICT. (Web engineering) / University of Western Sydney, Australia

ธุรกิจดิจิทัล-เขียนโปรแกรม-SEO-บริหารธุรกิจ-ออกแบบเว็บไซต์-การตลาดออนไลน์

ดร. ปาจรีย์ เหลี่ยงประดิษฐ์

อาจารย์สาขา ธุรกิจดิจิทัล
ห้องพักอาจารณ์ ตึก 2 ชั้น 2 

สำเร็จการศึกษา :
วท.บ. / ศาสตร์คอมพิวเตอร์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.ม. / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ด. / ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขียนโปรแกรม-SEO-ธุรกิจดิจิทัล-ออกแบบเว็บไซต์-การตลาดออนไลน์-บริหารธุรกิจ

อ. สนธาภรณ์ จิตสมบูรณ์มิตร

อาจารย์สาขา ธุรกิจดิจิทัล
ห้องพักอาจารณ์ ตึก 2 ชั้น 2 

สำเร็จการศึกษา :
บธ.บ. / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. / การจัดการระบบสารสนเทศ / สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์

ธุรกิจดิจทัล-เขียนโปรแกรม-SEO-ออกแบบเว็บไซต์-บริหารธุรกิจ

อ. เบญจา สันติธนานนท์

อาจารย์สาขา ธุรกิจดิจิทัล
ห้องพักอาจารณ์ ตึก 2 ชั้น 2 

สำเร็จการศึกษา :
ค.บ. / คณิตศาสตร์-เคมี / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบ.ม. / สถิติประยุกต์ / สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ 

ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-SEO-ออกแบบเว็บไซต์-เรียนต่อไหนดี

อ. ณัฐธงชัย ตรีทวีวงศ์กุล

อาจารย์สาขา ธุรกิจดิจิทัล
ห้องพักอาจารณ์ ตึก 2 ชั้น 2 

สำเร็จการศึกษา :
บธ.บ. / ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / มหาวิทยาลัยรังสิต
พบ.ม. / คอมพิวเตอร์ / สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ 

ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-เรียนต่อไหนดี-ออกแบบเว็บไซต์-เขียนโปรแกรม-มหาวิทยาลัยรังสิต

อ. พิษณุ สมบูรณ์

อาจารย์สาขา ธุรกิจดิจิทัล
ห้องพักอาจารณ์ ตึก 2 ชั้น 2 

สำเร็จการศึกษา :
ศศ.บ. / สถิติ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. / สถิติประยุกต์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธุรกิจดิจิทัล-เขียนโปรแกรม-SEO-บริหารธุรกิจ-ออกแบบเว็บไซต์-การตลาดออนไลน์

อ. อภิราม ทัฬหวิรุฬห์วงศ์

อาจารย์สาขา ธุรกิจดิจิทัล
ห้องพักอาจารณ์ ตึก 2 ชั้น 2 

สำเร็จการศึกษา :
บธ.บ. / ธุรกิจศึกษา-ระบบสารสนเทศ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
วท.ม. / การจัดการระบบสารสนเทศ / สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0991578755

Web Design Program