รูปภาพของห้องเรียน

มหาวิทยาลัยรังสิต

"มหาวิทยาลัยเอกชน อันดับ 1 ของประเทศไทย"

ประวัติมหาวิทยาลัยรังสิต

rangsit-university-มหาวิทยาลยรังสิต-สาขาธุรกิจดิจิทัล-คณะบริหารธุรกิจ-ธุรกิจดิจิทัล

มหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นมหาลัยที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศไทยในปัจจุบัน ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ได้อย่างมากมายทั้งดาราศิลปินหลายๆ คน ก็ได้จบการศึกษาจากมหาลัยรังสิตมากมาย โดยมหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528 จนบัดนี้ได้ผลิตนักศึกษามากกว่า 37 รุ่นเลยทีเดียว

สัญญาลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต

พระพุทธรูปมหาวิทยาลัยรังสิต-พระศรี-อาคาร6-สาขาธุรกิจดิจิทัล-ธุรกิจดิจิทัล

พระพุทธรูปมหาวิทยาลัยรังสิต
พระศรีศาสดา เป็นพระพุทธรูปปรางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก คืบ 8 นิ้ว สูง 5 ศอก คืบ 1 นิ้ว พระรัศมียาว 1 ศอก คืบ 1 นิ้ว ที่นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธา และที่เคารพสักการะ ของอาจารณ์มหาวิทยาลัยรังสิต และ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต มาอย่างยาวนาน


สีประจำมหาวิทยาลัยรังสิต
สีชมพู(บานเย็น) - สีฟ้า

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยรังสิต

rangsit-university-มหาวิทยาลยรังสิต-สาขาธุรกิจดิจิทัล-คณะบริหารธุรกิจ-ธุรกิจดิจิทัล

เป็นการสะท้อนถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในอันที่จะสนองต่อวัตถุประสงค์ ของการสร้างสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ความใส่ใจกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ผนวกเข้ากับคุณธรรมและจิตสำนักอันดีงาม เพื่อสรรค์สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ ที่สาดส่องพรายแสงแห่งปัญญา นำมรรคาเยาวชนสู่สภาวะรู้แจ้งในธรรม เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย ที่ถือธรรมเป็นใหญ่ ยึดความถูกต้องเป็นหลัก ซึ่งมีองค์ประกอบคือ โลกุตระ และดวงอาทิตย์

โลกุตระ หมายถึง จุดมุ่งหมายอันสูงส่งของมวลมนุษย์ คือการบรรลุสภาวะความรู้แจ้งในธรรม โดยมีปัญญาเป็นแสงส่องทางสู่การบรรลุธรรมขั้นสูงสุด

ดวงอาทิตย์ หมายถึง ดาวพระเคราะห์ที่ให้แสงสว่างส่องมายังโลก เป็นพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ สรรพสัตว์ พืชพันธุ์ธัญญาหาร และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยรังสิตภายใต้สัญลักษณ์ใหม่เพื่อสนองวัตถุ ประสงค์ในการสร้างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทาง วิชาการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ความใส่ใจในการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตผนวกกับจิตสำนึกที่ดีงามและ คุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติเครื่องหมายของ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่สาดส่องพรายแสงแห่งปัญญานำ มรรคาเยาวชนสู่สภาวะความรู้แจ้งในธรรม เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้างสังคมธรรมาธิปไตยที่ถือธรรมเป็นใหญ่ ถือความถูกต้องเป็นหลัก

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile :099-157-8755

AI Website Maker