***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

ทุนการศึกษา สาขาธุรกิจดิจิทัล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. และกยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตได้จนสำเร็จการศึกษา
โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม สามารถยื่นใบคำขอทุน ในวันที่สมัครเข้าศึกษาที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา


คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินประเภท กยศ.
-บิดาและมารดา มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี จึงจะมีสิทธิ์ยื่นเพื่อขอกู้
-ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดๆมาก่อน
-ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
-สามารถยื่นขอกู้ฯได้ทุกคณะ

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน ประเภท กรอ.
-ไม่จำกัดรายได้ของบิดาและมารดา
-ให้กู้เฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่ขาดแคลนตามที่รัฐบาลกำหนด
-ต้องเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานั้นๆ ถึงจะมีสิทธิ์ขอยื่นกู้ยืมฯ 

** คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6, ปวช. ปวส. ในปีการศึกษานั้นๆ ต้องไม่เคยหยุดพักการศึกษา หรือเคยศึกษามาจากสถาบันอื่น (เช่น ในปีการศึกษา 2565 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาของปี 2564) **

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

รายละเอียดขอทุนการศึกษาเพิ่มเติม

rsu.ac.th/info/scholarships

สมัครเรียน Digital Business

#ไม่พูดเยอะ ปวดคอ! ม.รังสิต ปี'65 เปิดรับสมัครแล้ว


ในวันที่สมัครสามารถยื่นใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนว และฝ่ายรับนักศึกษา
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-16

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0991578755

Free AI Website Maker