bootstrap theme

มหาวิทยาลัยรังสิต
มอบทุนการศึกษา ปี 2563

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนดีและมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
"ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด"

เฉพาะ  คณะบริหาร สาขาธุรกิจดิจิทัล


ในวันที่สมัครสามารถยื่นใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนว และฝ่ายรับนักศึกษา
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-16

คุณสมบัติ

ทุนเรียนดี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ ทุน50% (ทุนมีจำนวนจำกัด)

1. ทุนนี้ให้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยเป็นนักกิจกรรมดีเด่น มีจิตอาสาเป็นเลิศ ประพฤติดี หรือ เป็นนักเรียนในดวงใจ..ของคุณครู โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาภายในประเทศ ตลอดหลักสูตร 50%

หลักฐานในการสมัคร
-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
-สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
-เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ 

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

ทุนความสามารถพิเศษ และทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร

ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา

ผู้สมัครมีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้น และมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับ 1 2 หรือ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ประเภทกีฬา อาทิ ฟุตบอล กอล์ฟ เทควันโด บาสเกตบอล ยูโด วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ เปตอง ตระกร้อ แบดมินตัน และเชียร์ลีดดิ้ง เป็นต้น) 

ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร

ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านอื่นๆ เช่น ประธานนักเรียน ประธานชมรม ผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กสอ. และกยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตได้จนสำเร็จการศึกษา
โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม สามารถยื่นใบคำขอทุน ในวันที่สมัครเข้าศึกษาที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา


คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินประเภท กยศ.
-บิดาและมารดา มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี จึงจะมีสิทธิ์ยื่นเพื่อขอกู้
-ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดๆมาก่อน
-ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
-สามารถยื่นขอกู้ฯได้ทุกคณะ

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน ประเภท กสอ.
-ไม่จำกัดรายได้ของบิดาและมารดา
-ให้กู้เฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่ขาดแคลนตามที่รัฐบาลกำหนด
-ต้องเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานั้นๆ ถึงจะมีสิทธิ์ขอยื่นกู้ยืมฯ 

** คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6, ปวช. ปวส. ในปีการศึกษานั้นๆ ต้องไม่เคยหยุดพักการศึกษา หรือเคยศึกษามาจากสถาบันอื่น (เช่น ในปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาของปี 2559) **

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

สมัครเรียน Digital Business

#ไม่พูดเยอะ ปวดคอ! ม.รังสิต ปี'64 เปิดรับสมัครแล้ว

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0945516420