รูปภาพของห้องเรียน

portfolio website templates

4 กลุ่มที่สาขา ธุรกิจดิจิทัล เรียนแล้วไม่ตกงาน

เรียนไหนดี-เรียนธุรกิจดิจิทัล-เรียนบริหารธุรกิจ-ธุรกิจดิจิทัล-เรียนการตลาดออนไลน์-มหาวิทยาลัยรังสิต

Digital Business สาขา ธุรกิจดิจิทัล (DBS) คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการเรียนการสอนที่มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ธุรกิจดิจิทัล ควบคู่ความรู้ด้านหลักการ การจัดการ และโครงสร้างของศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำ ธุรกิจดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับระบบงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างสื่อออนไลน์-ตลาดออนไลน์-สาขาธุรกิจดิจิทัล-เรียนคอมพิวเตอร์-ธุรกิจดิจิทัล

Digital Platform จะสอนในเรื่องของการออกแบบงานกราฟิกบนสื่อดิจิทัล การออกแบบเว็บไซต์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ และไอโอทีสำหรับ ธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความชำชำนาญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะที่ทันสมัยและนำเสนอผลงานในอนาคตที่ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปอย่างประสบผลสำเร็จ 

สร้างกลยุทธิ์การทำธุรกิจ-เรียนคอมพิวเตอร์-มหาวิทยาลัยรังสิต-เขียนโปรแกรม-ธุรกิจดิจิทัล

Digital Strategy หรือ “กลยุทธ์ดิจิทัล” นั้นจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการบรรลุแผนทิศทางตามแนวทางจากกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยมองเน้นเรื่องของ การพาณิชย์ดิจิทัล กฎหมาย จริยธรรม และ การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล การบริหารโครงการ ธุรกิจดิจิทัล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยเป็นในลักษณะของการที่เราจะมองว่าเราจะใช้กลยุทธ์ในการขยายการตลาด (Market Expansion) ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Penetration) พัฒนาการตลาด (Market Development) พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) หรือขยายไปสู่ธุรกิจอื่น (Diversification) นั่นเอง  

สร้างเว็บไซต์ออนไลน์-เรียนคอมพิวเตอร์-ธุรกิจออนไลน์-มหาวิทยาลัยรังสิต-ธุรกิจดิจิทัล

Digital Business Innovation Digital Business Innovation คือการออกแบบให้สามารถตอบสนอง ผ่าน user interfaces ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามรูปแบบของหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้ ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของประสบการณ์ของผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เราก็จะเน้นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์ นวัตกรรมและกลยุทธ์สำหรับ ธุรกิจดิจิทัล สัมมนาธุรกิจดิจิทัล c]tการจัดการเนื้อหาสำหรับ ธุรกิจดิจิทัล เป็นหลัก

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0945516420