นักศึกษาเทียบโอน

"สำหรับนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน ประสงค์จะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะหรือแผนกรับนักศึกษา"

สำหรับนักศึกษา เทียบโอนต่างสถาบัน

เอกสารที่ใช้ในการเขอทียบวิชาและโอนหน่วยกิตมาจากต่างสถาบัน

1. แบบใบคำร้อง มรส.41 (รับได้ที่สำนักงานทะเบียน)
2. ใบรายงานผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาเดิมฉบับจริง (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. คำอธิบายรายวิชาที่ได้ศึกษามาจากสถาบันเดิมที่มีตราสถาบันเดิมประทับรับรอง 1 ชุด

                                               More

สำหรับนักศึกษา เทียบโอนปริญญาที่สอง

เอกสารที่ใช้ในการขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตปริญญาที่สอง

1. แบบใบคำร้อง มรส.43 (รับได้ที่สำนักงา นะเบียน)
2. ใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. คำอธิบายรายวิชาที่ขอนำมาขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต พร้อมประทับตรารับรองสำเนาถูกต้องจากสถาบันการศึกษาเดิมจำนวน 1 ชุด

                                               More

สำหรับนักศึกษา เทียบโอนตามอัธยาศัย 

เอกสารที่ใช้ในการขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตตามอัธยาศัย

1. แบบใบคำร้อง มรส.44 (รับได้ที่สำนักงานทะเบียน หรือ download เองจากเมนูแบบฟอร์มต่าง ๆ)
2. หลักฐานใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
3. หลักฐานแสดงผลการทดสอบมาตรฐาน

                                                     More

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

เรียนธุรกิจดิจิทัล

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0991578755

Offline Website Builder